Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikamız

Enuygun.com, kullan?c?lar?n kendisine www.enuygun.com adl? web sitesi ("Web Sitesi") veya Mobil Uygulamalar? üzerinden elektronik ortamdan iletilen ki?isel verileri üçüncü ki?ilerle, 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam? ve ki?isel verilerin toplanmas? ile ilgili aç?klanan amaçlar d???nda payla?mayacak, satmayacak veya kulland?rmayacakt?r. Enuygun.com’un Ki?isel Veriler Politikas? a?a??da yer almaktad?r.
IP numaralar?: Sistemle ilgili sorunlar?n tan?mlanmas? ve Web Sitesi'nde / Mobil Uygulamalarda ç?kabilecek sorunlar?n ivedilikle giderilebilmesi için, Enuygun.com, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel (anonim) bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir.
Anonim veriler: Enuygun.com taraf?ndan talep edilen bilgiler veya kullan?c? taraf?ndan sa?lanan bilgiler veya Web Sitesi / Mobil Uygulama üzerinden yap?lan i?lemlerle ilgili bilgiler Enuygun.com ve i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan (kullan?c?n?n kimli?i if?a edilmeden) anonim olarak çe?itli istatistiksel de?erlendirmeler, veri taban? olu?turma, ki?iye özel paket / teklifler sunma ve pazar ara?t?rmalar?nda kullan?labilir.
Ba?ka sitelere ba?lant? verilmesi: Enuygun.com, Web Sitesi / Mobil Uygulama dahilinde ba?ka sitelere link verebilir. Enuygun.com, link vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r.
Banka / kredi kart? bilgileri: Enuygun.com, veri iletiminde 128 bit ?ifreleme algoritmas? ile bilgi güvenli?i sa?layan SSL sertifikas? ile kurumsal güvenlik sa?layan EV sertifikas? (ye?il bar) kullanmaktad?r. Kullan?c?lar?n banka / kredi kart? bilgileri yaln?zca sat?n alma i?lemi s?ras?nda banka veya ödeme kurulu?u taraf?ndan kullan?l?r ve hiçbir ?ekilde veri taban?nda kay?tl? olarak tutulmaz. Enuygun.com Kullan?c?lar?n bir sonraki sat?n alma i?lemlerini kolayla?t?rmas? için PCI DSS sertifikal? kurumlar arac?l???yla kart bilgilerinin saklanabilece?i bir altyap? sunmaktad?r. PCI DSS standard?na sahip ve BDDK taraf?ndan lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka / kredi kartlar?nda bulunan bilgiler Kimlik Do?rulama (Authentication) ve Yetki (Authoziation) ad?mlar?n? kolayla?t?rarak, banka / kredi kart sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme arac? kullanma imkan? sa?lamaktad?r.
Mobil cihazlara kaydedilen veriler: Kullan?c?lar?n Web Sitesi / Mobil Uygulama dahilinde Üye olduktan sonra ekleyecekleri fatura bilgileri ve kay?tl? yolcu bilgileri, kullan?m kolayl??? yaratmas? aç?s?ndan kullan?c?lar?n mobil cihaz?nda yerel olarak Mobil Uygulama içinde de kaydedilebilmektedir. Kullan?c? Mobil Uygulama’da Üyelik oturumu açmasa ve/veya Üyelikten ayr?lsa dahi, fatura bilgileri ve kay?tl? yolcu bilgilerine Kullan?c? mobil cihaz?nda Mobil Uygulama dahilinde ula?abilir.
Kullan?c? verilerinin aç?klanabildi?i durumlar: Kullan?c?ya ait ki?isel veriler, ad-soyad, adres, telefon numaras?, e-posta adresi ve kullan?c?y? tan?mlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Enuygun.com, i?bu gizlilik politikas?nda aksi belirtilmedikçe ki?isel verilerden herhangi birini Enuygun.com'un i?birli?i içinde oldu?u ve ba?l? ?irketler hariç di?er üçüncü ki?ilere aç?klamayacakt?r. A?a??da belirtilen durumlarda Enuygun.com, i?bu gizlilik politikas? hükümleri d???na ç?karak kullan?c?lara ait bilgileri üçüncü ki?ilere aç?klayabilir. Bu durumlar;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf?ndan ç?kar?lan ve yürürlükte olan hukuk kurallar?n?n getirdi?i zorunluluklara uyulmas?n?n;
Enuygun.com'un kullan?c?larla akdetti?i sözle?melerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunlar?n uygulamaya konulmas?n?n;
Yetkili idari ve adli otorite taraf?ndan usulüne göre yürütülen bir ara?t?rma veya soru?turman?n yürütümü amac?yla kullan?c?larla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullan?c?lar?n haklar? veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli oldu?u hallerdir. Enuygun.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Çerezlerin (cookie) durumu: Enuygun.com, kullan?c?lar ve kullan?c?lar?n Web Sitesi'ni kullan?m? hakk?ndaki bilgileri, kendisi veya 3. partiler taraf?ndan haz?rlanan teknik bir ileti?im dosyas?n? (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti?im dosyalar?, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullan?c?n?n taray?c?s?na (browser) gönderdi?i küçük metin dosyalar?d?r. Teknik ileti?im dosyas?, kullan?c?n?n oturum bilgilerini, parolas?n? ve tercihlerini saklayarak oturumun aç?k kalmas?n? sa?lar, bir sonraki ziyaretinde kullan?c?y? tan?yarak kullan?m? kolayla?t?r?r. Teknik ileti?im dosyas?, Web Sitesi'ni kaç ki?inin kulland???n?, bir ki?inin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti?ini ve ne kadar kald??? hakk?nda istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullan?c?lar için özel tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard?mc? olur. Teknik ileti?im dosyas?, ana bellekten veya e-postas?ndan veri veya ba?kaca herhangi bir ki?isel bilgi almak için tasarlanmam??t?r. Taray?c?lar?n pek ço?u ba?ta teknik ileti?im dosyas?n? kabul eder biçimde tasarlanm??t?r, ancak kullan?c?lar dilerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas?n?n gönderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak biçimde ayarlar? de?i?tirebilirler.
Anket, yar??ma ve benzeri hallerde toplanan veriler: Enuygun.com, taraf?ndan Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere ve yar??malara cevap veren kullan?c?lardan talep edilen bilgiler, Enuygun.com ve i?birli?i içindeki ki?iler taraf?ndan bu kullan?c?lara do?rudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri taban? olu?turmak amac?yla kullan?lmaktad?r.
E-bülten gönderimleri ve duyurular: Enuygun.com, kullan?c?lar?n? ekonomik geli?meler, gündem ve kendi alanlar? hakk?nda bilgilendirmek amaçl? haftal?k e-bülten gönderimi yapar. Gerekli gördü?ü hallerde ya da 3. parti ortaklar?yla anla?mas? halinde tan?t?m ve bilgilendirme içerikli Kampanya / Teklif / Paket duyurular? gönderebilir. Kullan?c?lar bu e-postalar?n kendilerine ula?mas?n? e-postan?n alt k?sm?nda aç?kland??? üzere, belirtilen linke t?klayarak engelleyebilirler. Herhangi bir zamanda günlük e.mail gönderim listemizden ç?kmak isterseniz, gönderdi?imiz e.maillerin alt k?sm?nda bulunan "E-bülten listemizden ç?kmak için lütfen t?klay?n" linkine t?klayarak e-bülten üyeli?inden tek t?kla kolayca ç?kabilirsiniz.
Ki?isel Veriler Kanunu hakk?nda genel bilgilendirme
6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (bundan sonra KVKK olarak an?lacakt?r) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmi?, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanm??t?r. KVKK’nun bir k?sm? yay?n tarihinde, bir k?sm? ise 7 Ekim 2016’da yürürlü?e girmi?tir. 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?nda veri sorumlusu olarak siz de?erli mü?terilerimizin ki?isel verilerini kaydedecek, s?n?fland?racak, i?leyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kurallar? ve verece?iniz izin verdi?i durumlarda 3. Ki?ilere aç?klayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsam?nda kar??l?kl? hak ve yükümlülüklerimize ili?kin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.
Veri sorumlusu s?fat?yla bilgilendirme
A?a??da detayl? kurumsal bilgileri yay?nlanan Enuygun.com olarak, 6698 say?l? KVKK uyar?nca ve Veri Sorumlusu s?fat?yla, ki?isel verileriniz a?a??da aç?kland??? çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuat?n izin verdi?i durumlarda 3. ki?ilere aç?klanabilecek / devredilebilecek, s?n?fland?r?labilecek ve KVKK’da say?lan ?ekillerde i?lenebilecektir.
Kanun Kapsam?nda Ki?isel Verinin Tan?m?
Taraf?n?za ait kimlik (ad, soyad, TC kimlik numaras? vs.), ileti?im, ürünlere eri?im esnas?nda kullan?lan yöntemlere ili?kin bilgiler (IP, mobil tel markas?-modeli, taray?c? tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekle?tirdi?i hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olman?z? sa?layacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Ki?isel verilerinizin ne ?ekilde i?lenebilece?i
6698 say?l? KVKK uyar?nca, ?irketimizle payla?t???n?z ki?isel verileriniz, tamamen veya k?smen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, de?i?tirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsam?nda güvenli?i ve gizlili?i sa?lanmak kayd?yla: aç?klanarak, aktar?larak, devral?narak, elde edilebilir hâle getirilerek, s?n?fland?r?larak ya da kullan?lmas?n? engelleyerek, k?sacas? veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?leme konu olarak taraf?m?zdan i?lenebilecektir. KVKK kapsam?nda veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem “ki?isel verilerin i?lenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Ki?isel verilerinizin i?lenme amaçlar? ve hukuki sebepleri
Payla?t???n?z ki?isel veriler,
 • Mü?terilerimize verdi?imiz hizmetlerin gereklerini, sözle?menin ve teknolojinin gereklerine uygun ?ekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geli?tirebilmek için;
 • 1618 Say?l? Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birli?i Kanunu, 2920 Say?l? Türk Sivil Havac?l?k Kanunu, IATA Uluslararas? Hava Ta??mac?l??? Birli?i Politikalar?, 1999 tarihli Uluslararas? Montreal Konvansiyonu, 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yap?larak haz?rlanan yönetmelikler / yönergeler ve di?er mevzuat kapsam?nda i?lem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve di?er gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankac?l?k, Sigortac?l?k, Sivil Havac?l?k ve Turizm alan?nda zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözle?me veya ka??t ortam?nda i?leme dayanak olacak tüm kay?t ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gere?i ve di?er otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenli?ine ili?kin hususlarda ve hukuki uyu?mazl?klarda, talep halinde ve mevzuat gere?i savc?l?klara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
6698 say?l? KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak i?lenecektir.

Sizlere sunaca??m?z her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekle?tirilecek her türlü i? ve i?lemde i?lem sahibini ve muhatab?n? belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numaras? ve di?er bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekle?tirilecek i? ve i?lemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyar?nca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmas?, Enuygun.com olarak sunulan ve talep edilen ba?kaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aram?zdaki sözle?melerin gere?inin yerine getirilmesi amaçlar?yla i?lenecektir.
Ki?isel verilerinizin aktar?labilece?i üçüncü ki?i veya kurulu?lar hakk?nda bilgilendirme
Yukar?da belirtilen amaçlarla, ?irketimizle payla?t???n?z ki?isel verilerinizin aktar?labilece?i ki?i / kurulu?lar; ana hissedarlar?m?z, do?rudan veya dolayl? yurt içi / yurt d??? i?tiraklerimiz; ba?ta konaklama firmalar?, havayolu ?irketleri, GDS (Global Da??t?m Sistemi) hizmet arac?lar?, kara ve deniz dahil ula?t?rma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama ?irketleri, sigorta ?irketleri, transfer elemanlar? ve bunlarla s?n?rl? olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili ki?i ve kurulu?lar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri ??leyen s?fat? ile hizmet ald???m?z, i? birli?i yapt???m?z, program orta?? kurulu?lar?, yurtiçi / yurtd??? kurulu?lar ve di?er 3. ki?ilerdir.

Ayr?ca, Ki?isel verileriniz ürün/hizmet kar??la?t?rma ve ba?vuru gerçekle?tirme konular?nda hizmet ald???m?z, i?birli?i yapt???m?z, program orta?? kurum, kurulu?, bankalara, finas kurumlar?na, sa?lay?c?lara veya firmalara, verilerin bulut ortam?nda saklanmas? hizmeti ald???m?z ki?i ve kurumlara, mü?terilerimize gönderdi?imiz iletilerin gönderilmesi konusunda anla?mal? oldu?umuz kurumlara ve di?er üçüncü ki?ilere ilgili i?birliklerimiz çerçevesinde aktar?labilecektir.
Ki?isel verilerinizin toplanma ?ekli
Ki?isel verileriniz,
 • ?irketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalar?ndaki formlar arac?l???yla, ad, soyad, TC kimlik numaras?, pasaport numaras?, adres, telefon, i? veya özel e-posta adresi, ya??, cinsiyeti, mesle?i, yemek tercihleri, kullan?c? ad? ve ?ifresi kullan?larak giri? yap?lan sayfalardaki tercihleri, gerçekle?tirilen i?lemlerin IP kay?tlar?, taray?c? taraf?ndan toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylar?n? içeren veriler, konum verileri ?eklinde;
 • Sat?? ve pazarlama departman? çal??anlar?m?z, acentelerimiz, bayilerimiz, ka??t üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve ça?r? merkezi gibi kanallar?m?z arac?l???yla sözlü, yaz?l? veya elektronik ortamdan;
 • ?irketimiz ile ticari ili?ki kurmak, i? ba?vurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmi? (cv), teklif vermek ve sair yollarla ki?isel verilerini payla?an ki?ilerden al?nan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yaz?l? ya da elektronik ortamdan;
 • Ayr?ca farkl? kanallardan dolayl? yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yar??ma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçl? kullan?lan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya t?klama hareketleri, kamuya aç?k veri tabanlar?n?n sundu?u veriler, sosyal medya platformlar? (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal payla??m sitelerinden payla??ma aç?k profil ve verilerden;
  i?lenebilmekte ve toplanabilmektedir.
KVKK yürürlü?e girmeden önce elde edilen ki?isel verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, bilet sat?n alma, rezervasyon yapma, sigorta ürünü sat?n alma ve di?er ?ekillerde hukuka uygun olarak elde edilmi? olan ki?isel verileriniz de bu belgede düzenlenen ?art ve ko?ullara uygun olarak i?lenmekte ve muhafaza edilmektedir.
Ki?isel verilerinizin yurtd???na aktar?lmas?
Türkiye’de i?lenerek veya Türkiye d???nda i?lenip muhafaza edilmek üzere, yukar?da say?lan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanm?? ki?isel verileriniz KVKK kapsam?nda kalmak kayd?yla ve sözle?me amaçlar?na uygun olarak yurtd???nda bulunan konaklama firmalar?, havayolu ?irketleri, GDS (Global Da??t?m Sistemi) hizmet arac?lar?na da aktar?labilecektir. Ancak ki?isel verileriniz, Ki?isel Veriler Kurulu taraf?ndan akredite edilen ve ki?isel verilerin korunmas? hususunda yeterli koruman?n bulundu?u ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmasa bile KVKK’da belirtilen ?artlar ve Ki?isel Verileri Koruma Kurulu’nun izni dahilinde yurt d???na aktar?labilecektir.
Ki?isel verilerin saklanmas? ve korunmas?
Ki?isel verileriniz, ?irketimiz nezdinde yer alan veri taban?nda ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gere?ince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir ?ekilde üçüncü ki?ilerle payla??lmayacakt?r. ?irketimiz, ki?isel verilerinizin bar?nd??? sistemleri ve veri tabanlar?n?, KVKK’nun 12. Maddesi gere?i ki?isel verilerin hukuka ayk?r? olarak i?lenmesini önlemekle, yetkisiz ki?ilerin eri?imlerini engellemekle; muhafazalar?n? sa?lamak amac?yla hash, ?ifreleme, i?lem kayd?, eri?im yönetimi gibi yaz?l?msal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Ki?isel verilerin yasal olmayan yollarla ba?kalar? taraf?ndan elde edilmesinin ö?renilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yaz?l? olarak Ki?isel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Ki?isel veriler, bu bilgileri verme amac? geçerli oldu?u sürece saklanacakt?r. ?htiyaçlar?n?z?n belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin kar??lanmas? amac?yla, bizden ald???n?z hizmetten sonra da verileriniz taraf?m?zdan i?lenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçlar? için tutulmas? veya mevzuat uyar?nca daha uzun sürelerle saklanmas? gerekiyorsa bu s?n?rlara uyulacakt?r. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmamas?, yetkisiz ki?ilerin eline geçmemesi ve hukuka ayk?r? kullan?mlar?n önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri taraf?m?zca al?nacakt?r.
Ki?isel verilerin güncel ve do?ru tutulmas?
KVKK’nun 4. maddesi uyar?nca ?irketimizin ki?isel verilerinizi do?ru ve güncel olarak tutma yükümlülü?ü bulunmaktad?r. Bu kapsamda ?irketimizin yürürlükteki mevzuattan do?an yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Mü?terilerimizin do?ru ve güncel verilerini payla?mas? veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
6698 say?l? KVKK uyar?nca ki?isel veri sahibinin haklar?
6698 say?l? KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlü?e girmi? olup ilgili madde gere?ince, Ki?isel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki haklar? a?a??daki gibidir:
Ki?isel Veri Sahibi, ?irketimize (veri sorumlusu) ba?vurarak kendisiyle ilgili;
 1. Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
 2. Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
 3. Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
 4. Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
 5. Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen ?artlar çerçevesinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Ki?isel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu i?lemlerin, ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere de bildirilmesini isteme,
 8. ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
 9. Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme, haklar?na sahiptir.
?stanbul Ticaret Odas?’n?n 686116 sicil say?s?nda kay?tl?, 0336054855300013 MERS?S numaras?na sahip, Umut Sk. AND Ofis Sit. No.10-12 K.12 Kap? No 54-55-56 ?çerenköy/Ata?ehir/istanbul adresinde bulunan Enuygun Com ?nternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.?., KVKK kapsam?nda Veri Sorumlusu’dur.
Enuygun.com taraf?ndan atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyap? sa?land???nda Veri Sorumlular? Sicilinde ve bu belgenin bulundu?u internet adresinde ilan edilecektir.
Ki?isel Veri Sahipleri, sorular?n?, görü?lerini veya taleplerini a?a??daki ileti?im kanallar?ndan herhangi birisine yöneltebilir:
E.posta: bilgi@enuygun.com ,
Telefon:
Seyahat Hatt?: +90 850 333 88 88
Sigorta Acenteli?i Hatt?: +90 216 469 69 81
Santral: +90 850 333 95 95
Faks: 0216 575 0142

?irketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kayd?yla olumlu/olumsuz yan?t?n?, yaz?l? veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ili?kin gerekli i?lemlerin ücretsiz olmas? esast?r. Ancak i?lemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ?irketimiz, ücret talebinde bulunma hakk?n? sakl? tutar. Bu ücretler, Ki?isel Verilerin Korunmas? Kurulu taraf?ndan, Ki?isel Verilerin korunmas? Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Yardım & Destek

Aklınıza Takılan Soru ve Sorunlar İçin Bizlere Aşağıdaki Butona Tıklayarak Ulaşabilirsiniz..

Mobil Uygulamalarımız

Dilerseniz Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.