Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

?NTERNET S?TE KULLANIM SÖZLE?MES?

Bu Web sayfas?n? kullanarak, Seohocasi.com web sayfas? kullan?m sözle?mesine taraf olabilecek ve Ba?l? oldu?unuz yasalara göre sözle?me imzalama hakk?na, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 ya??n üzerinde oldu?unuzu, bu sözle?meyi okudu?unuzu, anlad???n?z? ve sözle?mede yazan ?artlarla ba?l? oldu?unuzu kabul etmi? say?l?rs?n?z.
??bu sözle?me taraflara sözle?me konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar i?bu sözle?meyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, do?ru, zaman?nda, i?bu sözle?mede talep edilen ?artlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 1. 1. Sorumluluklar 

 1. Bu web sayfas? üzerinde her tür kullan?m ve tasarruf yetkisi Seohocasi.com’a aittir
 1. Seohocasi.com, sözle?me ?artlar? da dahil olmak üzere, site ve site uzant?lar?nda mevcut her tür ko?ulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaks?z?n de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar.
 1. Seohocasi.com üyenin sözle?me konusu hizmetlerden, teknik ar?zalar d???nda yararland?r?laca??n? kabul ve taahhüt eder.
ç. Kullan?c?, sitenin kullan?m?nda tersine mühendislik yapmayaca??n? ya da bunlar?n kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amac?na yönelik herhangi bir ba?ka i?lemde bulunmayaca??n? aksi halde ve 3. Ki?iler nezdinde do?acak zararlardan sorumlu olaca??n?, hakk?nda hukuki ve cezai i?lem yap?laca??n? pe?inen kabul eder.
 1. Kullan?c?, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya ileti?imlerinde genel ahlaka ve adaba ayk?r?, kanuna ayk?r?, 3. ki?ilerin haklar?n? zedeleyen, yan?lt?c?, sald?rgan, müstehcen, pornografik, ki?ilik haklar?n? zedeleyen, telif haklar?na ayk?r?, yasa d??? faaliyetleri te?vik eden içerikler üretmeyece?ini, payla?mayaca??n? kabul eder. Aksi halde olu?acak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesaplar? ask?ya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç ba?latma hakk?n? sakl? tutar. Bu sebeple yarg? mercilerinden etkinlik veya kullan?c? hesaplar? ile ilgili bilgi talepleri gelirse payla?ma hakk?n? sakl? tutar.
 1. Seohocasi.com’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü ?ah?slarla olan ili?kileri kendi sorumlulu?undad?r.
 
 1. 2. Kay?t ??lemleri ve Kullan?c?lar?n?n Sorumluluklar?

 
2.1. Kay?t s?ras?nda Seohocasi.com’a girdi?iniz veri, metin, foto?raf, grafik vb. Den olu?ur. Bilgilerinizin sorumlulu?u size aittir, biz bilgilerin online da??t?m?nda rol oynar?z. Seohocasi.com’ a veya di?er kullan?c?lara herhangi bir zarar veya yük getirdi?ine inan?ld??? takdirde kullan?c? bilgilerinizi tamamen veya k?smen yay?ndan kald?rabilir. Sitemize b?rak?lan bilgileriniz di?er kullan?c?lar?n kullan?m?na k?smen ya da tamamen aç?labilir.
2.2. Kay?t ?artlar?: Seohocasi.com’a kaydolman?z halinde kay?t formunu doldururken ?ahs?n?z ve firman?z hakk?nda do?ru, kesin, güncel bilgiler verece?inizi, üye bilgilerinizi do?ru ve güncel tutaca??n?z? kabul etmi? olursunuz.  Seohocasi.com bilgilerinizin eksik/yanl?? oldu?unu tespit ederse kayd?n?z? silebilir. E?er bir firmay?/kurumu temsilen üye oluyorsan?z bu metin, temsil etti?iniz firma/kurumu ba?lamaktad?r.
2.3. Seohocasi.com da ki bilgileriniz ve sitenin çe?itli yerlerinde tan?t?m?n? yapt???n?z ürünlerin, yay?nlad???n?z mesajlar?n, web sitenizde bulundurdu?unuz bilgilerin, sahte, çal?nt? olmamas?, üçüncü bir taraf?n hiçbir tescil hakk?, teklif hakk? vb haklar?n?n çi?nememesi, yasalara ayk?r? olmamas? (tüketiciyi koruma, haks?z rekabet yasas? vb.), pornografi veya ç?plakl?k içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelli?i içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amac?yla kullanmama ilkelerini kabul etmi? say?l?rs?n?z.
2.4. Kullan?c?, do?ru, eksiksiz ve güncel kay?t bilgilerini vermek zorundad?r. Aksi halde bu Sözle?me ihlal edilmi? say?lacak ve Kullan?c? bilgilendirilmeksizin hesap kapat?labilecektir. Kullan?c?, site ve üçüncü taraf sitelerdeki ?ifre ve hesap güvenli?inden kendisi sorumludur. Aksi halde olu?acak veri kay?plar?ndan ve güvenlik ihlallerinden veya donan?m ve cihazlar?n zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 
 1.   3. Fikri Mülkiyet Haklar?

3.1. Seohocasi.com ’da yer alan ünvan, i?letme ad?, marka, patent, logo, tasar?m, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklar? site i?leteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas? hukukun korumas? alt?ndad?r. ??bu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlan?lmas? söz konusu fikri mülkiyet haklar? konusunda hiçbir hak vermez.
 
3.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir ?ekilde ço?alt?lamaz, yay?nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktar?lamaz. Site’nin bütünü veya bir k?sm? di?er bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz.
 1. 4. Gizli Bilgi

4.1. Seohocasi.com site üzerinden kullan?c?lar?n iletti?i ki?isel bilgileri 3. Ki?ilere aç?klamayacakt?r. Bu ki?isel bilgiler; ki?i ad?-soyad?, adresi, telefon numaras?, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullan?c?’y? tan?mlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi içermekte olup, k?saca ‘Gizli Bilgiler’ olarak an?lacakt?r.
4.2. Kullan?c?, sadece tan?t?m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsam?nda kullan?lmas? ile s?n?rl? olmak üzere, Site’nin sahibi olan firman?n kendisine ait ileti?im, portföy durumu ve demografik bilgilerini i?tirakleri ya da ba?l? bulundu?u grup ?irketleri ile payla?mas?na muvafakat etti?ini kabul ve beyan eder. Bu ki?isel bilgiler firma bünyesinde mü?teri profili belirlemek, mü?teri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çal??malar yapmak amac?yla kullan?labilecektir.
4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere?ince resmi makamlara aç?klama yap?lmas?n?n zorunlu oldu?u durumlarda resmi makamlara aç?klanabilecektir.
 
 1. 5. Garanti Vermeme

??bu sözle?me maddesi uygulanabilir kanunun izin verdi?i azami ölçüde geçerli olacakt?r. Firma taraf?ndan sunulan hizmetler “oldu?u gibi” ve “mümkün oldu?u” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm z?mni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya z?mni, kanuni veya ba?ka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktad?r.
 1. 6. Sözle?menin Bütünlü?ü ve Uygulanabilirlik

??bu sözle?me ?artlar?ndan biri, k?smen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözle?menin geri kalan? geçerlili?ini korumaya devam eder.
 1. 7. Sözle?mede Yap?lacak De?i?iklikler

Seohocasi.com diledi?i zaman sitede sunulan hizmetleri ve i?bu sözle?me ?artlar?n? k?smen veya tamamen de?i?tirebilir. De?i?iklikler sitede yay?nland??? tarihten itibaren geçerli olacakt?r. De?i?iklikleri takip etmek Kullan?c?’n?n sorumlulu?undad?r. Kullan?c?, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu de?i?iklikleri de kabul etmi? say?l?r.
 1. 8. Tebligat

 
??bu Sözle?me ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Seohocasi.com’ un bilinen e-posta adresi ve kullan?c?n?n üyelik formunda belirtti?i e-posta adresi vas?tas?yla yap?lacakt?r. Kullan?c?, üye olurken belirtti?i adresin geçerli tebligat adresi oldu?unu, de?i?mesi durumunda 5 gün içinde yaz?l? olarak di?er tarafa bildirece?ini, aksi halde bu adrese yap?lacak tebligatlar?n geçerli say?laca??n? kabul eder.
 1. 9. Delil Sözle?mesi

 
Taraflar aras?nda i?bu sözle?me ile ilgili i?lemler için ç?kabilecek her türlü uyu?mazl?klarda Taraflar’?n defter, kay?t ve belgeleri, eposta, site içerisindeki mesajla?ma, sms ve bilgisayar kay?tlar? ve faks kay?tlar? 6100 say?l? Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyar?nca delil olarak kabul edilecek olup, kullan?c? bu kay?tlara itiraz etmeyece?ini kabul eder.
 1. 10. Uyu?mazl?klar?n Çözümü

 
??bu Sözle?me’nin uygulanmas?ndan veya yorumlanmas?ndan do?acak her türlü uyu?mazl???n çözümünde ?stanbul Adliyesi Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

Yardım & Destek

Aklınıza Takılan Soru ve Sorunlar İçin Bizlere Aşağıdaki Butona Tıklayarak Ulaşabilirsiniz..

Mobil Uygulamalarımız

Dilerseniz Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.